ZAŁOŻENIE KONTA -GWARANTOWANE 30% RABATU- KLIKNIJ TUTAJ   

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MIHI-ONLINE.COM.PL 

Serwis Internetowy MIHI-ONLINE.COM.PL  dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w przepisach prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i MIHI-ONLINE.COM.PL je stosuje. Niniejszy regulamin dotyczy tylko wyłącznie Konsumenta i nie dotyczy przedsiębiorców.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mihi-online.com.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek) prowadzony jest na rzecz  MIHI przez firmę Marcel Ewa Kornatowska z siedzibą w Juszkowie, ul.Cicha 6; 83-000 NIP: 5832650969.

    2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

    3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Rezerwacji (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

    4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.

   5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub, w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez MIHI-ONLINE.COM.PL do Klientów, a nie ofertę  w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

    6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

    a) APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez MIHI-ONLINE.COM.PL , przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z części funkcjonalności Serwisu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji stosowane będą od momentu udostępnienia przez MIHI Aplikacji w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu oraz zależnie od jej dalszej dostępności i rozwijanych funkcjonalności;

    b) MIHI-ONLINE.COM.PL – Zarządzane prze firmę Marcel Ewa Kornatowska ul. Cicha 6   83-000 Juszkowo

        NIP: 5832650969

    c) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego MIHI-ONLINE.COM.PL tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki umowy stosowanej przez Sklep stanowią inaczej;

    d) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    e) DZIEŃ ROBOCZY HANDLOWY – jeden dzień od poniedziałku do piątku;

    f) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). MIHI-ONLINE.COM.PL udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła;

    g) KLIENT– osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie MIHI-ONLINE.COM.PL; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

    h) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

    i) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

    j) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym MIHI-ONLINE.COM.PL, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień i Rezerwacji, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji, oraz innych usług udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL;

    k) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów Koszyk gromadzi składane przez Klienta Rezerwacje i oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednej Rezerwacji / Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

    l) LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

    m) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od MIHI-ONLINE.COM.PL cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Newslettera stosowane będą od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez MIHI-ONLINE.COM.PL;

    n) PARTNER MIHI-ONLINE.COM.PL – osoba fizyczna lub prawna powiązana gospodarczo, organizacyjnie lub kapitałowo z MIHI-ONLINE.COM.PL;

    o) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a MIHI-ONLINE.COM.PL, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

    p) PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez MIHI-ONLINE.COM.PL w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki);

    r) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i MIHI-ONLINE.COM.PL . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Planem Marketingowym dostępnym na stronie internetowej www.mihi-online.com.pl , Plan Marketingowy ma pierwszeństwo w zastosowaniu;

    t) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca świadczenie usług udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL , prowadzona przez MIHI-ONLINE.COM.PL , stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.mihi-online.com.pl, a także (lub/i) za pośrednictwem Aplikacji;

    u) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio MIHI, kontrahentów MIHI, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego;

    w) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez MIHI-ONLINE.COM.PL na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

    x) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez MIHI-ONLINE.COM.PL  na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z MIHI-ONLINE.COM.PL , odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

    y) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

    z) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się MIHI-ONLINE.COM.PL , w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Zamówienie lub Rezerwację, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

    aa) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez MIHI oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

    II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

    1. MIHI-ONLINE.COM.PL  świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

    a) Konto;

    b) umożliwianie Klientom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umów Sprzedaży i Umów Rezerwacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

    c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

    d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

    e) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;

    f) Newsletter (w zależności od jego dostępności);

    g) w przypadku Klientów Aplikacji (poniższe postanowienia mogą dotyczyć Usług Elektronicznych aktualnych lub wprowadzanych w przyszłości – możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżącej funkcjonalności Aplikacji) oraz jej dostępności w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi wskazanych w pkt. II ust. 14 Regulaminu. W miarę rozwoju  Aplikacji, może ona obejmować w szczególności:

    bb) skanowanie za pośrednictwem aparatu i zapisywanie kodów kreskowych wybranych produktów w celu możliwości porównania przez Klienta ich Cen i przyspieszenia wyników wyszukiwania;

    cc) prezentacja Produktów w Serwisie Internetowym na podstawie wgranych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;

    dd) ograniczenie prezentowanych Produktów lub Promocji np. do wskazanego przez Klienta towaru lub do wskazanej przez Klienta kategorii (np. Produkty męskie/damskie/dziecięce);

    ee) prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”);

    ff) tworzenie list ulubionych lub odkrytych Produktów;

    2. MIHI-ONLINE.COM.PL dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

    a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub – po wprowadzeniu takiej funkcjonalności – Aplikacji);

    b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

    3. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

    a) wypełnieniu formularza rejestracji;

    b) zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”.

    4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefon oraz innych danych, wynikających z formularza rejestrowego.

    5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez MIHI-ONLINE.COM.PL  na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do MIHI-ONLINE.COM.PL , w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mihi-online.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby mihi-online.com.pl .

    6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

    7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia lub Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

    8. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez MIHI-ONLINE.COM.PL  na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z MIHI-ONLINE.COM.PL  lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z MIHI-ONLINE.COM.PL . Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego oraz zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w ramach Serwisu Internetowego.

    9. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony (nie wcześniej jednak niż od momentu aktywacji dostępności usługi Newsletter przez MIHI-ONLINE.COM.PL ). Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e- mail lub wysłanie stosownego żądania do MIHI-ONLINE.COM.PL , w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mihi-online.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby MIHI-ONLINE.COM.PL

    10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

    b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

    c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL w sposób niezakłócający funkcjonowania MIHI-ONLINE.COM.PL , Serwisu Internetowego lub Aplikacji;

    d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

     e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla MIHI-ONLINE.COM.PL ;

    f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

    g) niepodejmowania działań takich jak:

aa) rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

bb) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;

cc) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez MIHI-ONLINE.COM.PL , w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów  Produktów;

    h) pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł enumeratywnie wskazanych przez MIHI-ONLINE.COM.PL w ust. 14 poniżej;

    i) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i MIHI-ONLINE.COM.PL kosztów w pełnej wysokości;

    j) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

    11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, Aplikacją lub Umową  Rezerwacji można składać na przykład: pisemnie na adres siedziby MIHI-ONLINE.COM.PL  albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@mihi-online.com.pl

    12. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MIHI-ONLINE.COM.PL. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez MIHI-ONLINE.COM.PL następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

    14. MIHI-ONLINE.COM.PL umożliwi Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta z następujących sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi:

    a) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

    b) Google Play/ Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android;

    15. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 14 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.

    16. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

    a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 14 powyżej i zaakceptować je, oraz

    b) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 14 powyżej, oraz

    c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 14 powyżej.

    17. Aplikacja łączy się z Serwisem Internetowym za pomocą Internetu.

    18. Funkcjonalności Aplikacji służą świadczeniu przez MIHI-ONLINE.COM.PL Usług Elektronicznych w przystępny sposób, ułatwiający Klientowi korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zapoznanie się z Treściami i Produktami.

    19. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Serwis Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

    20. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt II ust. 1 lit. g powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do aparatu fotograficznego lub usługi geolokalizacji w urządzeniu mobilnym Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie MIHI-ONLINE.COM.PL informacji o preferencjach Klienta.

    21. Klient w każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 20 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

    22. W sytuacjach określonych w pkt II ust. 10 g i V ust. 4 MIHI-ONLINE.COM.PL ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami MIHI nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.

    23. MIHI-ONLINE.COM.PL każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.

    24. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.

    25. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

    IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

    2. MIHI-ONLINE.COM.PL umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób w Serwisie Internetowym.

    3. W ramach rozwoju świadczonych usług, MIHI-ONLINE.COM.PL może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

    4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a MIHI-ONLINE.COM.PL następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

    5. MIHI-ONLINE.COM.PL umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

    a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza   Zamówienia;

    b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również  numeru NIP;

    c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez MIHI-ONLINE.COM.PL sposobów dostawy;

    d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

    e) Klient przesyła MIHI-ONLINE.COM.PL Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Zamów i zapłać”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;

    f) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z  Koszyka;

    g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

    6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

    a)MIHI-ONLINE.COM.PL wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży;

    b) Klient przesyła MIHI-ONLINE.COM.PL Zamówienie  za pomocą wiadomości na  adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej;

    c) w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta;

    7. MIHI-ONLINE.COM.PL w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

    8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, MIHI-ONLINE.COM.PL wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

    a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

    b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt V ust. 4 poniżej (brak płatności).

    9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej  Produktów. MIHI-ONLINE.COM.PL przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

    10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach    Zamówienia ofert, MIHI-ONLINE.COM.PL skontaktuje się z Klientem w celu:

    a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

    b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej MIHI-ONLINE.COM.PL zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia MIHI-ONLINE.COM.PL z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

    11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a MIHI-ONLINE.COM.PL niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt IX ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

    12. Niezależnie, MIHI-ONLINE.COM.PL może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

    13. MIHI-ONLINE.COM.PL dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

    14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. MIHI-ONLINE.COM.PL może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się  Umową Sprzedaży.

    15. Promocje obowiązujące w Serwisie Internetowym lub w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

    

    V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

    1. MIHI-ONLINE.COM.PL udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt II ust. 22, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

    a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

    b) przelewem na rachunek bankowy MIHI-ONLINE.COM.PL;

    c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach  Serwisu Internetowego.

    2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby  płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

    3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są  zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

    4. W przypadku nieotrzymania przez MIHI-ONLINE.COM.PL płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, MIHI-ONLINE.COM.PL może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia.

    5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

    VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

    1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

    2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. MIHI-ONLINE.COM.PL  udostępnia Klientowi co do zasady, z zastrzeżeniem postanowienia pkt II ust. 22 w szczególności następujące sposoby dostawy Produktu:

    a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;

    b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

    c) Paczkomaty InPost.

    3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

    4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez MIHI, oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

    5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.

    6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez MIHI-ONLINE.COM.PL  jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

    a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego MIHI-ONLINE.COM.PL  - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

    b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

    7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym.

    VII. REKLAMACJA PRODUKTU

    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności MIHI-ONLINE.COM.PL  względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

    2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

    3. MIHI obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

    4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres MIHI-ONLINE.COM.PL , z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie MIHI-ONLINE.COM.PL  razem z żądaniem, w celu umożliwienia MIHI zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez MIHI-ONLINE.COM.PL sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Serwisu  Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

    5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

    a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że MIHI-ONLINE.COM.PL  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

    b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.MIHI-ONLINE.COM.PL  jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

    6. Klient może zamiast zaproponowanego przez MIHI-ONLINE.COM.PL  usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MIHI-ONLINE.COM.PL . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

    7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych    kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MIHI-ONLINE.COM.PL . Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    8. MIHI-ONLINE.COM.PL  ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a MIHI nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

    9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez MIHI do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do MIHI, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient  zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt MIHI (Mihi care)  na adres MIHI Sp. z o.o.,  ul. Kineskopowa 1 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Reklamacja”.

    VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH   PRODUKTÓW

    1.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny

    2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych [rzez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.

    3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania    z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Rezerwacji;

    b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a MIHI;

    c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a MIHI, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

    IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. (co stanowi przyznanie umownego prawa odstąpienia Klientom niebędącym Konsumentami). Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia MIHI-ONLINE.COM.PL  przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

    a) pisemnie na adres MIHI-ONLINE.COM.PL ;

    b) na adres mailowy info@mihi.care

    2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

    a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

    b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

    3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

    4. MIHI ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy    zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).

    5. MIHI dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym  odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt MIHI osobie upoważnionej do odbioru Produktu, chyba że MIHI zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu (w tym noszącego ślady użycia) wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu na adres: Mihi Sp. z o.o. ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

    7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

    9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli MIHI wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez MIHI utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MIHI nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi MIHI nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby MIHI do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli MIHI świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MIHI o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    10. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dokonania zakupu a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zakupu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

    X. LICENCJA

    1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez MIHI-ONLINE.COM.PL  lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym Aplikacja) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują MIHI-ONLINE.COM.PL  lub podmiotom, z którymi MIHI-ONLINE.COM.PL  zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania  z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

    2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji) jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu Internetowego udziela niniejszym MIHI niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Rezerwacji lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla MIHI takie odpowiednie licencje.

    3. Niezależnie od powyższych postanowień, Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych MIHI-ONLINE.COM.PL . Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta,MIHI-ONLINE.COM.PL  udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.

    4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

    XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez MIHI-ONLINE.COM.PL  jako administratora danych osobowych.

    2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

    3. MIHI-ONLINE.COM.PL  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

    4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i w Sklepach Stacjonarnych, lub uzyskane za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez MIHI-ONLINE.COM.PL  w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.

    5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

    6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Bezpieczeństwa"” dostępnej w Serwisie Internetowym.

    XII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU.

    1. MIHI-ONLINE.COM.PL  może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

    a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez MIHI-ONLINE.COM.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a, MIHI-ONLINE.COM.PL  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

    b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

    c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez MIHI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

    2. MIHI-ONLINE.COM.PL  swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e- mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Rezerwacji, a w przypadku, jeśli MIHI-ONLINE.COM.PL nie dysponuje adresem e-mail Klienta - w ramach powiadomień w Aplikacji.

    3. MIHI-ONLINE.COM.PL  może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego (w tym za pośrednictwem Aplikacji), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j Regulaminu.

    4. MIHI-ONLINE.COM.PL  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Klienta pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat.

    5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać z Serwisu Internetowego po uprzednim kontakcie z MIHI-ONLINE.COM.PL  i uzyskaniu zgody MIHI-ONLINE.COM.PL  na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego.

    6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

    7. MIHI-ONLINE.COM.PL  może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

    a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez MIHI-ONLINE.COM.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a MIHI-ONLINE.COM.PL  lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

    b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

    c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację.

    8. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, MIHI-ONLINE.COM.PL  udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli MIHI-ONLINE.COM.PL nie dysponuje adresem e-mail Klienta – wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi w ramach powiadomień w Aplikacji.

    9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów o Świadczenie Usług, Umów Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i MIHI-ONLINE.COM.PL  przed zmianą Regulaminu.

    XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

    2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami MIHI-ONLINE.COM.PL  może wypowiedzieć Umowę o   Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X  Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

    3. MIHI-ONLINE.COM.PL  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do MIHI-ONLINE.COM.PL .

    4. Ani MIHI-ONLINE.COM.PL  ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

    5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności MIHI-ONLINE.COM.PL  jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca)  złotych

    6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MIHI-ONLINE.COM.PL , a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MIHI-ONLINE.COM.PL .

    7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami MIHI-ONLINE.COM.PL  może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2023 r. Poprzedni Regulamin traci moc obowiązującą z dniem wejścia brzmienia niniejszego Regulaminu.

    2. Umowy zawierane przez MIHI-ONLINE.COM.PL  zawierane są w języku polskim.

    3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o  Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

    4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

    5. MIHI-ONLINE.COM.PL zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

    6. MIHI-ONLINE.COM.PL informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

    7. W sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    8. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy MIHI-ONLINE.COM.PL  a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: